Bestyrelsesmøde 111

 

REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 111

12-1-2019 kl. 9.00 I foreningshuset

 

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Afbud fra: Palle, Erik og Niels Henning

 

 1.  

Referent: Jeanette

 1.  

Valg af  ordstyrer: Jens

 1.  

Godkendelse af  referat nr. 110: godkendt

 1.  

Godkendelse af dagsorden: godkendt

 1.  

Meddelelser fra formanden:

Vi har modtaget Regning fra kommunen på tang fjernelse på 50.000kr. + moms

Havnen vil ikke bidrage mere økonomisk.

Vi har fået tilsendt Ny forsikrings aftale i forbindelse med op-nedtagning af badebro.

Vi har indhentet oplysninger fra advokat  vedr. sanktioner i forbindelse med eksklution af medlemmer.

 1.  

Meddelelser fra kassereren:

De nye andelsbeviser er sendt ud.

Vi ser på det udsendte regnskab.

 1.  

Meddelelser fra udvalg:

Brentebakkeudvalg: Vi afventer regnskabet så det kan revideres.

Digeudvalg:

Jens har været til møde med Næstved havn og Lundegården. Hvad gør vi fremadrettet i forhold til betaling af den planlagte kommende digeforhøjelse. Vi mener Forundersøgelsen mm skal betales af alle.

Der er flere forskellige måder at forhøje diget på. Jens fremlægger den sidste ide.

Intet er bestemt endnu men forhøjelse skal ske for at sikre området mod oversvømmelse.

Derudover skal vi også have generalforsamlingens accept for at arbejde videre med digeprojektet.

 1.  

Byggesager:

Vi har en uafsluttet sag om opmåling af en grund. Afventer dato for besigtigelse af grunden fra advokat så vi kan kan få afsluttet sagen.

 1.  

Færdiggørelse af forretningsorden:

 Arbejdspapirer for formand - kasserer og vejformand ligger i dropbox. Hvis bestyrelsen har noget at tilføje til arbejdspapirerne skal de meddele det til Jens inden 14 dage.

 

 1.  

Indkøb af hjertestarter:

Prisen er ca. 16.700 kr. incl moms + opsætning. Allan sørger for indkøbt. Den opsættes ved foreningshuset.

 1.  

Trafikregulering:

Ad hoc udvalg v. Erling, Helle og Jeanette:

Udvalget har udarbejdet nogle forslag til at nedsætte farten. De forskellige forslag debateres.

Det forslås at der bliver opsat en form for lys/refleks på /ved bommen så fodgængere også advares. Allan undersøger pris og hvad der er at købe.

Trafikreguleringsudvalget undersøger om vi kan købe/låne/leje en fartmåler.

Vi køber nye og større færdselstavle skilte samt flytter de eksisterende skilte på sidevejene fra Brentebakkevej så de bliver lettere at se. Håber så at dette måske kan få folk til at nedsætte farten og undlade at parkere på vejene

 1.  

Eventuelt:

 1.  

Næste møde: 16-3-2019 i foreningshuset

 1.  

Dato og formandens underskrift: