Bestyrelsesmøde 117

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN
Bestyrelsesmøde nr. 117
31/10 2019 kl 18.30 I foreningshuset
Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens
Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen
Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen
Afbud fra: Ingen
1. Referent.: Helle
2. Valg af ordstyrer: Niels Henning
3. Godkendelse af referat nr 116: Godkendt
4. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
5. Meddelelser fra formanden:
Henvendelse fra medlem om oplægning af jolle på Strandengen. Meddelt at Strandengen er
fredet og oplægning for nærværende ikke må finde sted.
Henvendelse omkring mange rotter på Patricksvej, der måske kan skyldes affaldsordningen
med sække. Har kontaktet kommunen om dette og de henviser til at kontakte kommunen
(som er pligtig) hver gang der konstateres rotter. I øvrigt henviser de til, at man sørger for, at
rotterne ikke kan komme til sækkene. Mht. affaldsordningen foretager kommunen evaluering
omkring denne (ikke kun for vores vedkommende, men hele kommunen) og resultatet
foreligger ikke i øjeblikket. Vi henstiller til vore medlemmer, at de checker deres
affaldsstativ.
Vi er i dialog med Næstved Havn om deltagelse for vejvedligeholdelse i vejstykket fra
Søfronten og til vort område. Næstved Havn vender tilbage med forslag til fordeling af
omkostninger mellem de parter, der benytter vejen.
Optagning af badebroen den 19/9 2019 resulterede i, at vognmanden sad fast bag diget. Der
måtte rekvireres fremmed assistance for at få ham trukket fri af sandet. Dette medfører, at vi
fremover ikke umiddelbart kan benytte den mulighed for at få badebroen ned på stranden,
men vi må finde en anden løsning.
Tang er blevet kørt bort af Møns Tang hen over sommeren og stranden har gennemgående
været OK. Vi afventer besked fra kommunen om deres deltagelse i fjernelse af tang næste år.
Der har været afholdt møde med advokat den 23/9 2019 i forbindelse med forskellige
problemstillinger og sager.
Forretningsorden er tilrettet og blev underskrevet.
Yderligere verserende sager diskuteret
6. Meddelelser fra kassereren:

Kasseren gennemgik regnskabet pr. 29/10 2019.

Der er ingen medlemmer der skylder for kontingent.
Vi har problemer med at få placeret vores penge, så vi kun har kr. 750.000 i hver bank.
Vi har modtaget brev fra Spar Nord, hvori de informere om, at de pr. den 23/9 2019 indfører
prisændring på vores indlån med 0,75% i negativ rente.
7. Meddelelser fra udvalg:
Vejudvalg/byggeudvalg: Løbende sager gennemgået.
Brentebakkeudvalget: Nye pærer indkøbt. Intet møde
Digeudvalg: Lundegården havde indkaldt til møde den 26/10 2019 omkring diget. Vi deltog
med 3 bestyrelsesmedlemmer. Problematikken og historikken omkring diget blev
gennemgået og forklaret. Water Tubes blev fremvist på havnen og der blev informeret
omkring brugen m.v. af dem. Det blev besluttet at nedsætte et udvalg dels bestående af
medlemmer fra Lundegården og dels fra Højboparken til afklaring og forslag til diget. På
mødet blev medlemmer fra Lundegården valgt.
Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen og Erling Skov er valgt til at
varetage Højboparken.
Der er aftalt møde med Lodshaven den 11. november 2019 med deltagelse af Hans Henrik
Kundsen(Lundegården) og Jens Petersen angående deres deltagelse i digeprojektet.
Det første møde i udvalget omkring diget bestående af Lundegården og Højboparken er aftalt
til den 28. december 2019.
8. Hjertestarter, skærm for sol : Hjertestarter flyttes omkring hjørnet på foreningshuset af
hensyn til sol. Allan ordner.
9. Vintervedligeholdelse af vigtige vej/indfaldsveje: Det blev besluttet, at belastet
indfaldsveje bliver vedligeholdt af Foli i vinterhalvåret fra den 1/11 – 1/4 2 gange om
måneden.
10. Manglende vedligeholdese af hus/ubebygget andelsgrund: Problematikken blev
diskuteret. Der er udarbejdet breve til medlemmerne som ikke overholder vores ordensregler.
Bestyrelsen godkendt ordlyden i brevene. Sendes nu til de respektive andelshavere.
11. Opsamling fra sidste møde:
Højboparkens historie: Jens kontakter Hans Høg for indkaldelse til møde.
Petangbaner: Teknisk afdeling Næstved Kommune har godkendt at vi laver petangbaner.
Bliver udført til foråret.
12. Eventuelt:
Hastighedsmåler præsenteres på næste bestyrelsesmøde af Niels Henning.
Rengøring og pudsning af vinduer af foreningshuset skal foretages. Helle kontakter JBN
Vinduespolering
Bordene på stranden er sat i stand af Erling samt andre andelshavere
13. Næste møde: torsdag den 9/1 2020
14. Dato og formandens underskrift: