Generalforsamling 2019

Referat

Grundejerforeningen Højboparken´s Generalforsamling

Søndag den 26. maj 2019 kl. 09.30

På Smålandshavet, Karrebæksminde.

Dagsorden ifølge vedtægterne § 14.

 

1.     Valg af dirigent og stemmetællere.

1.1              Valg af dirigent.

Helge Petersen valgt – generalforsamlingen lovligt indkaldt

1.2              Valg af stemmetællere.

Lars Jensen, Henrik Petersen og Palle Gammelmark

115 stemmeberettiget

 

2.     Godkendelse af dagsorden.

2.1              Godkendt

 

3.     Bestyrelsens beretning v/ formanden.

Der henvises til beretningen som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formanden for bestyrelsen Jens Petersen kommenterede de enkelt punkter

Formanden uddybede beretningen

Dige: Der er indkaldt til møde den 3. juni af Lundegården, Højboparken og 3 F til samtlige grundejerforeninger m.v omkring diget, idet det berører alle. Der skal udarbejdes forslag fra Rosbæk omkring projekt på Vesterhave. Formanden roste tidligere formand Hans Høg for hans og daværende bestyrelses store indsats i forbindelse med den tidligere forhøjelse af diget.

Formanden forklarede processen såfremt en af berørte foreninger henvendte sig til kommunen i henhold til Kystbeskyttelsesloven og bad dem indlede en kystbeskyttelse efter bestemmelserne i kystbeskyttelseslovens kap. 1 a.

 

Kommentarer til bestyrelsens beretning:

Medlem: Dige bliver der ikke indkaldt til generalforsamling omkring fordelingen af udgifterne Skal vi betale for dem der ligger nede ved vandet. Kommer vel til afstemning.

Formanden: Såfremt kommunen overtager digeprojektet kan de i h t kystbeskyttelseslovens kapitel 2 § 9a afgøre, hvem der skal bidrage til eventuelt kystsikring ( dvs dem der i dag måske ikke ønsker kystsikring kan blive tvunget til at deltage ) . På Enøsiden og deres digeprojekt, er kommunen kommet med en indstilling omkring fordelingen af de samlede omkostninger til alle der har gavn af kystsikring.  I vores forening var fordelingen af omkostninger ved etablering af nuværende dige på grundlag af værdier Højboparken og Lundegården. Formanden mener, det er en fælles opgave for alle i vores område – herunder andre grundejerforeninger og andre, der får sikret værdier som følge af eventuel digeforhøjelse. Når en gang det kommer til betaling kommer det op på en generalforsamling.

Medlem: Kan bump ikke flyttes rundt

Vejformanden: Er ikke så let at flytte.

Medlem: Hvorfor er de der, hvis de ikke har nogen effekt.

Formanden: De har en effekt

Langelinie: Hvide sten er ikke ret pæne – gavner de noget.

Formanden: Sten sat op for at dæmpe farten.

Vejformanden: Har I en anden ide om, hvordan man kan afhjælpe farten.

Medlem: Skilte – kommer de også op andre steder

Vejformand: Der kommer skilte op ved indfaldsvejene. Skilte mere synligt

Erling: Bump bliver sat op, når et flertal af medlemmer på vejene ønsker det.

Medlem: Hvad hvis vi fik en bom på Langelinie?

Formanden: Det har vi noteret os.

Medlem: Kan der saltes på vejene – støver meget.

Vejformanden: Foli ville have saltet i denne uge. Bliver gjort i næste uge, hvis vejret er til det. Alle veje bliver saltet.

Medlem: Er det miljø rigtigt?

Vejformand: Er et naturprodukt.

Medlem: Parkering ved Sct. Hans?

Formanden: I skal ringe til politiet, hvis der er problemer. Vi har sagt nej til, at vores fællesarealer kan bruges til parkering til Triatlon. Endvidere har vi bedt dem om, at det ikke bliver afholdt i forbindelse med helligdage m.v.

Medlem: Parkering langs hækken m.v. Langelinie. Tror ikke folk er klar over, hvor farligt det er.

Medlem: Veje talt om i 20 år Hvorfor kan der ikke laves en langsigtet plan. Der er kun kortsigtet løsninger. Noget burde asfalteres.

Medlem: Huller sænker farten.

Formanden: Bom på Langelinie bliver der arbejdet videre med.

Medlem: Problem med håndværker hvis de skal ind i området

Vejformanden: Vi er så nødt til at holde Lodsvej åben, så man kan komme ind i området.

Beretningen godkendt

 

4.     Forelæggelse af regnskabet for år 2018

Regnskaber er sendt i skematisk form i år i lighed med sidste år.

Regnskabet fra revisor blev gennemgået af Helge Pedersen.

Ingen kommentarer til regnskabet.

Regnskabet godkendt

 

5.     Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

5.1              Ændring af ordensregler "Parkering" /bestyrelsen

Medlem: Bestyrelsens begrundelse

Vejformanden: Begrundelsen er, at vi har haft diskussion omkring autocampere m.v., hvor bilen ved siden af har været lige så høj eller højere. Vi ville gerne have, at der skal tages hensyn til omgivelser og naboer. Prøver at lave regler som kan efterkommes, og som er retfærdige.

Medlem: Synes ikke vi skal køre med højder på biler.

Vejformanden: Vi vil gerne have, at vi tager hensyn til hinanden. Det er kun hvis du generer andre, at det er forbudt.

Medlem: Betyder det, at gæster godt må holde med Mobilhome

Vejformanden: Ja – men de må ikke sove i Mobilhome, når den står på fællesarealer.

Forslaget godkendt

5.2              Forslag til ændring af kontingentfordeling. /bestyrelsen

Helge forlagde forslaget og begrundede forslaget.

Medlem:  Ejendomskatten skal vel deles ud fra m2 jord man har?

Kasserer: Ja

Medlem: Forstår det ikke rigtigt.

Kasserer: Uddybede forslaget yderligere.

Erling: Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

Medlem: Man skal vel bare stemme imod eller for.

Medlem: Hvad skal vi betale?

Kasserer: Se bilag 5 der står eksempler.

Forslaget sat til afstemning.

For forslaget 87 - imod 12  - hverken for eller i mod 16

Forslaget godkendt

 

6.     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020 og fastsættelse af kontingent.

6.1              Fremlæggelse af budget 2020

Helge Blak Pedersen fremlagde budgettet

Ingen spørgsmål

Budgettet godkendt

6.2              Fastsættelse af kontingent for 2020

Kontingent godkendt

6.3              Fastsættelse af bestyrelseshonorar

Bestyrelseshonorar godkendt

6.4              Endelig godkendelse af budget for 2020

Budget godkendt

 

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6.

7.1              Kasserer Helge Blak Pedersen - modtager genvalg

Valgt

7.2              Bestyrelsesmedlem Erling Skov - modtager genvalg

Valgt

7.3              Bestyrelsesmedlem Allan Høgsbro - modtager genvalg

Valgt

 

8.     Valg af bestyrelsessuppleant i henhold til § 6.

8.1              1. suppleant Palle Gammelmark - modtager genvalg

Valgt

 

9.     Valg af intern bilagskontrollant, intern bilagskontrollantsuppleant og revisor.

9.1              Intern bilagskontrollant Bitten Pedersen - modtager genvalg

Valgt

9.2              Intern bilagskontrollantsuppleant.

Ikke valgt nogen

9.3              Ekstern revisor Funder & Henriksen -  bestyrelse foreslår genvalg.

Valgt

10.  Eventuelt.

Medlem: Overfladevand på vejen ved Toms Hytter.

Vejformand: Er nok udestående endnu. Bør være 2019. Niels Henning kommer forbi.

Medlem: Hvorfor bliver der ikke gjort noget alle steder vedr. den nye opmåling for at tingene er i orden. Spørgsmålet er i forbindelse med hæk.

Vejformand: I 2017 da opmålingen blev vedtaget blev det besluttet, at folk ikke skulle ændre noget her og nu pga. opmålingen. Til gengæld har vi krævet at der blev klippet ind m.v. pga. trafikale problemer. Hvis du ændrer noget skal reglerne overholdes.

Medlem: Er tidspunktet for græsslåning ændret?

Vejformanden: Tidspunktet er ikke ændret.

Medlem: Hvad er motorstøj?

Vejformanden: Det er støjende maskiner.

Medlem: Bedre skiltning omkring parkering.

Formanden: Vi er opmærksom på det.

Medlem: Jeg bor i det høje område og synes naturligvis, at vi alle skal bidrage til omkostninger ved digeforhøjelse.

Formand: Glad for den holdning, at det er en forening.

 

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et mindre traktement

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 11.30

 

 

Referat

 

 

Helle Wisler