Generalforsamling 2020

Referat


Grundejerforeningen Højboparken´s udsatte Generalforsamling
Søndag den 27. september 2020 kl. 10.00
I DSI Vesthallen, Kohavevej 10A, Hyllinge, 4700 Næstved.


Dagsorden ifølge vedtægterne § 14.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
1.1 Valg af dirigent.
Helge Petersen valgt – generalforsamlingen lovligt indkaldt.
1.2 Valg af stemmetællere.
Iris Lutterman, Heidi og Hans
Stemmeberettiget 86

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden ændret hvad angår punkt 9.3 Eksterne revisor flyttes til punkt 10 og Eventuelt punkt 10 flyttes til punkt 11, så det stemmer overens med vedtægterne.
Dagsorden godkendt.

3. Bestyrelsens beretning v/ formanden.
Der henvises til beretningen som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Formanden for bestyrelsen Jens Petersen kommenterede de enkelte punkter.
Formanden uddybede beretningen og besvarede spørgsmål.
Medlem Anne-Marie Lodsvej: Hvad er det for et stof der ikke må være i tangen.
Formanden: Det er Cadium. Vi skal have prøve retur, før man må fjerne tangen. Kan tage 2-3 uger før vi får prøven retur.
Medlem Hans Høg fortalte, at da han var formand havde man også drøftet betaling til vedligeholdelse af Lodsvej.
Formanden: Der er ingen grundejerforening, vi kan ikke betale til privatpersoner. Hvis kommunen pålægger os at betale til asfaltering, skal vi betale vores andel.
Medlem: Er man gået væk fra den flydespærer på stranden?
Formanden: Ja, ville ikke virke godt nok
Beretningen godkendt.

4. Forelæggelse af regnskabet for år 2019
4.1 Regnskabet er sendt i skematisk form i år i lighed med sidste år.
Regnskabet fra revisor blev gennemgået af kasseren Helge Blak Pedersen.
Medlem: De kr. 1.000 man betaler for at få en underskrift på et lån til kreditforeningen. Er det ikke mange penge?
Kasseren: Vi underskriver et dokument hvor vi forpligter os til at give besked hvis medlemmet er i restance til foreningen. Generalforsamlingen har vedtaget det.
Medlem: Hvis man ønsker beløbet nedsat kan man stille forslag på en generalforsamling.
Medlem: Forsikringer – hvad er det
Kasserer: Forsikringer for bestyrelsen.
Medlem: Angående kontingenterne – opkrævning ændret sidste år?

Kasserer: Det blev besluttet at ændre opkrævningen sidste år. Vi opkræver et variabelt beløb for grundskylden. Andre udgifter fordeles ligeligt blandt anpartshaverne.

Regnskabet godkendt

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5.1 Ændring af vintervejvedligeholdelse /bestyrelsen
Niels Henning Rasmussen(vejformand) uddybede forslaget.
Medlem Vibsevej: Synes at vinterforanstaltninger skal betales af dem der bor her hele året
Erling(bestyrelsen): Så må alle der ikke betaler ikke komme herned om vinteren , hvis det kun er dem der bor her der betaler.
Medlem: Hvad betyder den nordgående del af Vibsevej fra Langelinie?
Niels Henning: Den del der er mest belastet
Medlem: Man skal tage hele Vibsevej
Medlem: Er det ikke små sko man går koster kun ca. 100 kr. Pr anpart.
Medlem: Hvis vi alle overholde 20 km i timen var det ikke nødvendigt.
Medlem: Synes det er en fordel at der bor mennesker hernede om vinterne – indbrud.
Medlem: Stiger vi så?
Kasserer: Der er 2 budgetter – 1 hvor udgiften er med og 1 hvor udgiften ikke er med. Vil stige ca. Kr. 100.
Formanden: Der vil nok i fremtiden være flere der bor hernede om vinteren.De ca. 100 kr. er et lille beløb.
Niels Henning: Synes ikke vi skal fokucere på hvilke veje – generelt vedligeholdes de veje, der trænger
Medlem: Synes det er et godt forslag.
Sat til afstemning
82 for 4 imod
Forslaget godkendt
5.2 Ændring af vedtægter "§5 ændring i f.t. beslutningen i 2019” /bestyrelsen (bilag 3 B)
Dirigent: Det er bare en præsicering af ændringen i 2019. Der skal ikke stemmes.
5.3 Ændring af vedtægter ”§11 og §14 Over- / underskud indregnes i budgettet” /bestyrelsen (bilag 3 C)
Dirigenten Helge Petersen uddybede forslaget.
Medlem: Hvad går det ud på?
Dirigent: Generalforsamlingen beslutter hvad overskuddet skal gå til.
Kasseren: Vi kan sænke bidraget det enkelte år – hvis der er overskud året før.
Formanden: Der har tidligere været spørgsmål ved vores store formue – hvis dette bliver vedtaget kan vi nedsætte kontingentet året efter.
Forslaget godkendt
5.4 Forslag ”forbud mod brug af roundup eller lignende pesticider på Højboparkens fællesarealer” /Anne-Marie Bech (bilag 3 D)
Anne-Marie Bech uddybede forslaget.
Medlem: Bede Foli om at lade være med at bruge det.
Medlem: Synes at myndighederne skal styre det.
Forslaget er vedtaget

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2021 og fastsættelse af kontingent.
6.1 Fremlæggelse af budget 2021
Kasseren Helge Blak Pedersen fremlagde budgettet
Ingen spørgsmål
Budgettet godkendt
6.2 Fastsættelse af kontingent for 2021 (bilag 5 punkt A)
Kontingent godkendt
6.3 Fastsættelse af bestyrelseshonorar (bilag 5 punkt B)

Bestyrelseshonorar godkendt
6.4 Endelig godkendelse af budget for 2021
Budget godkendt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6.
7.1 Formanden Jens Petersen – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Niels Henning Rasmussen som valg til ny formand
Medlem: Det er den siddende bestyrelsen der forslår – vil gerne have en begrundelse for valget
Jens Pedersen(tidligere formand): Det er ikke en hvilepost, det kræver tid og kræfter. Niels Henning har i den periode han har været vejformand gjort et virkeligt godt arbejde og er meget engagerende. Det er også vigtigt at der ikke sker for stor udskiftningen i en bestyrelse.
Niels Henning valgt.
7.2 Bestyrelsesmedlem Jeanette Rasmussen – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslå Erik Larsen.
Valgt.
7.3 Bestyrelsesmedlem Helle Wisler - modtager genvalg
Valgt
7.4 Bestyrelsesmedlem Niels Henning Rasmussen – modtager genvalg
Ved valg af Niels Henning som formand, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem
2 forslag
Jakob Obdrup, Spejdervej 12
Pia Lohse Christensen, Hansesvej 91 G
Stemmerne fordeles således:
47 Jakob
35 Pia
4 blanke
Jakob valgt

8. Valg af bestyrelsessuppleant i henhold til § 6.
8.1 2. suppleant Erik Larsen - modtager genvalg – er valgt til bestyrelsen, så der skal vælges ny.
Pia valgt som 2 suppleant

9. Valg af intern bilagskontrollant, intern bilagskontrollantsuppleant og revisor.
9.1 Intern bilagskontrollant Bitten Pedersen - modtager genvalg
9.2 Intern bilagskontrollantsuppleant. Ingen valgt. Vedtægterne skal laves om.

10. Valg af ekstern revisor
10.1 Funder & Henriksen – bestyrelsen foreslår genvalg
Valgt

11. Eventuelt
Medlem: Renovation – hvordan kommer det til at foregå
Jens Pedersen: Næstved kommune regner med at have en ny ordning på plads 1/7 2021. Vi forventer at vi skal afholde møde med Kommunen omkring den nye revotionsordning.
Medlem: Overtog sommerhus op sidste år. Nye skælpæle. Kommunen har ikke godkendt BBR.Ordensreglerne bør ændres så de ikke kan gå ind på ens grund.
Jens Pedersen: Synes medlemmet skal stille forslag til ændring af ordensregler på næste generalforsamling.
Medlem: Der er ikke vedtægter, men ordensregler jeg vil have ændret.
Jens Pedersen: Både ordensregler og vedtægter er vedtaget på generalforsamling, så hvis de skal ændres skal det være på en generalforsamling.
Medlem Lodsvej: Der har været uoverensstemmelse. Nedskæring af buske m.v. Med hvilen ret har man gjort det. Bestyrelsen har ikke fulgt ordensreglerne.
Jens Pedersen: Vi går ikke ind i enkelte sager. Sagen kører via advokat. Vi følger ordensreglerne

Medlem Vibsevej: Meget høje renovationsudgifter
Jens Pedersen: Vi tager et møde med Næstved Kommune.
Medlem: Forvaltning af ordensregler – der er ikke samme regler for alle.
Medlem: Bruger I penge på en advokat mod en anpartshaver?
Jens Pedersen: Ja for vi er blevet stævnet af en advokat.
Medlem: Har foreningen undersøgt/planer omkring søerne?
Jens Pedersen: Er noteret vil blive taget op.
Jens Pedersen takkede Bitten for godt arbejde.
Vores flagdame Ulla (Erik modtog) også tak.
Jeanette (bestyrelsesmedlem) tak for god tjeneste.
Dirigent Helge Petersen – Tak for indsatsen.
Jens Pedersen – tak for indsatsen.
Alle modtog en vingave.
Jens Pedersen takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kr. 12.10

Referat                              Dirigent
Helle Wisler                       Helge Petersen