Bestyrelsesmøde nr. 124

 

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Referat nr. 124

Dato: 29. november 2020 kl. 10:00

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Niels Henning Rasmussen, Erik Larse og Jakob Obdrup

Suppleanter: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen

Afbud fra: Palle og Pia

 

Referent.: Allan.

 

Valg af  ordstyrer:  Erling

 

Godkendelse af  referat nr: 123  Godkendt

 

Godkendelse af dagsorden:  Godkendt

 

Meddelelser fra formanden:  Møde i digeudvalg. Finde løsning for lukning af huller i diget.  Pt. sikret til kote 1,85 m omkring Søfronten , Smålandshavet til broen. Vesterhave er kote 2,05.

 

Meddelelser fra kassereren:Gennemgang af regnskab pr. 31. oktober 2020. Positiv udvikling. Indtil dato har der været mange hushandler.  

 

Meddelelser fra udvalg: Pile Alle har fået renoveret kloakker. Veje er blevet renoveret. Opsat nye og mere synlige skilte på Brentebakkevej.

 

Vejudvalg: Tilbud fra Entreprenør til vedligeholdelse af område. Gennemgang af tilbud om vedligeholdelse af vores veje og grønne områder.  

 

Fejl i Medlemsliste. Hvad gør vi ? Det har ved gennemgang af andelsbeviser vist sig, at der i del tilfælle er uoverensstemmelse mellem grundejerforeningens registreringer og tinglysningen hvad angår ejerskab. De indvoldverede andelshaver vil blive kontaktet og nye andelsbeviser vil blive udstedt efter gældende regler. 

 

Facebookgruppe Jakob. Facebookgruppe oprettes og åbnes for medlemmer via Sommerhusadresse og mailadresse.

 

Gennemgang af opgaver for billagskontrollandt af  Helle/Erling. Gennemgåes og evt. tilrettes. Sendes til gennemgang og kommentering inden næste nøde

 

Jubilæumsskrift.  Under udarbejdelse.

 

Næste møde:  21. februar 2021

 

Dato og formandens underskrift: