Bestyrelsesmøde 112

 

REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 112

16-3-2019 kl 9.00

I foreningshuset

 

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Afbud fra: Niels Henning, Allan, Palle og Jeanette

 

 1.  

Referent.: Helle

 1.  

Valg af  ordstyrer: Jens

 1.  

Godkendelse af  referat nr. 111: godkendt

 1.  

Godkendelse af dagsorden: Erling vil have et punkt på omkring hjertestarter- er tilføjet

 1.  

Meddelelser fra formanden:

Badebro opsættes i uge 18 (start 29. april 2019) , hvis vejret tillader det.

Karrebæksminde tiatlon er sat til den 31. maj 2019.

Beredskabsstyrelsen har afholdt brandøvelse på vores område uden tilladelse. Fremover vil de informere os 14 dage før, så vil kan give vores tilladdelse.

I fortsættelse af konference om cirkulær økonomi hos Ressource City på Maglemølle var et af emnerne isolering lavet af ålegræs, og her kan Vesterhave Strand være leveringsdygtig. Firma Læsø Zoresta har fundet ud af at det kan bruges til isolering Der er afholdt møde med Zostera vedr. benyttelse af tang. Det er kun ålegræs, der kan bruges. Forarbejdes i Thisted.  De tager prøver af vores ålegræs i september/oktober. De arbejder på en løsning, så vi eventuelt kan komme af med noget af vores tang. Øvrige deltagere i mødet var Lundegården og Næstved Kommune.

Tangrensningen i år blive foretaget som sidste år. Dem der deltager økonomisk i tangrensningen er Næstved Kommune, Lundegården og os. Resten vil ikke deltage med økonomisk bidrag.

Formanden oplyste endvidere om verserende sager.

 1.  

Meddelelser fra kassereren:

Helge gennemgik udkastregnskabet m.v. Bemærkninger og rettelser blev gennemgået. Regnskabet m.v. blev godkendt med rettelser.

Budget for 2020: Blev diskuteret og det blev besluttet at budgettet først bliver godkendt på næste bestyrelsesmøde.

 1.  

Meddelelser fra udvalg:

Brentebakkeudvalget:

Formandsmøde den 12/3 2019. Regnskab for 2018 blev gennemgået af Jens. Der er kommet nye vedtægter for Brentebakkeudvalget. Ikke nødvendigt at beskære træer og buske i år. Skiltning blev diskuteret . Brentebakkeudvalget har besluttet at skifte til LED pærer succetivt forsøgsvis. Der prøves først med 1 sæt lamper ved en overkørsel, og udfaldet af det forsøg vil give grundlag for eventuel udskiftning til LED.

Digeudvalget:

Intet nyt sket. Der arbejdes på indsamling af oplysninger og data vedr. digeforhøjelse.

 1.  

Byggesager:

Byggesager hører vi ikke så meget til. Næstved Kommune kører sagerne i henhold til Lokalplan 063.

 1.  

Opsamling fra sidste møde:

Færdiggørelse af forretningsorden flyttes til bestyrelsesmøde den 1. april 2019

 1.  

Persondataloven:

Blev diskuteret. Notat til brug for overholdelse af persondatoloven skal vedtages på bestyrelsesmøde den 1. april 2019

 1.  

Hastighedskontrol/vejbump:

Det blev debateret og bestyrelsen besluttede at overveje yderligere tiltag.

 1.  

Vores prisliste:

Gennemgået og ændret af bestyrelsen. Det blev besluttet at lægge prislisten ud på hjemmesiden.

 1.  

Hjertestarter:

Hjertestarter er registreret således kan søge den på nettet. Vi skal opfordre til at medlemmerne deltager i nogle af de tilbud omkring undervisning, der er på nettet.

 1.  

Betalingsservice:

Problemet er at vi skal være med i Nets system. Vi opkræver kun kontingent 1 gang om året, det bliver for dyrt at skifte over. Vi bevarer den nuværende opkrævningsmetode.

 1.  

Eventuelt:

Navn på postkassen kommer snarest.

Tinglysningen af vores vedtægter er ikke afsluttet endnu.

 1.  

Næste møde:

I foreningshuset den 1/4 kl.19.00

 

 1.  

Dato og formandens underskrift: