Bestyrelsesmøde nr 119

 

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 119

Afholdes pr. mail pga Corona virus

 

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

 

 1.  

Referent.: Jeanette

 1.  

Godkendelse af  referat nr. 118: godkendt

 1.  

Godkendelse af dagsorden: godkendt

 1.  

Meddelelser fra formanden:

Digeudvalg: Niels Henning, Allan og Jens har været til NIRAS kystdag i Århus og hørt om klimasikring og højvandsbeskyttelse. Det var et særdeles interessant møde,som gav stof til eftertanke omkring problemstillingerne og aftaler foreninger – kommuner – processer etc.

Klimaforandringer medfører, at der kommer højere vandstand i havet og mere vand i byerne. NIRAS er en af Danmarks førende virksomheder indenfor klimasikring, kyst- og højvandsbeskyttelse. Kystbeskyttelse dækker erosions-og højvandsbeskyttelse, som lovmæssigt hører under samme lov, men teknisk set er vidt forskellige at beskytte sig imod

Informationer og data fra dette møde vil blive medtaget i digeudvalgets arbejde fremadrettet.

Brentebakkeudvalg: Niels Henning og Jens deltog.

 

Jens og Niels Henning har deltaget i Karrebæksminde forum, Karrebæksminde erhvervsforening.

 

 1.  

Meddelelser fra kassereren:

Alle har fået tilsendt regnskab

 1.  

Meddelelser fra udvalg:

Vej og byggeudvalg:

 • De grønne områder har været voldsomt belastede i denne vinter på grund af det meget vand og derfor er flere blevet spærret af.
 • Nedgravning af fibernet er snart færdigt. Udførsel af arbejdet er ummiddelbart gjort nænsomt. Der vil blive fulgt op omkring reetablering af græs m.m.
 • Vi har selv klippet ned ved den lange sø efter ønske fra beboerne samt repareret de veje som var værst.
 • Vi har i øjeblikket en sag kørende vedr. manglende vedligeholdelse hvor advokat er indblandet.

 

 1.  

Opsamling fra sidste møde:

Hastighedsmåler, status:

Niels Henning har fået en pris for model 230 SI med 4 stk. blink på 24.250 kr. med moms. Fra INFRA GROUP DANMARK.

Den uden blink koster 21.250 kr. med moms.

 

 1.  

Forslag til behandling på Generalforsamlingen 24 maj 2020

Det blev vedtaget med 6 for og 1 imod,  at vi fremlægger forslag fra bestyrelsen på generalforsamling. Revideret tekst udsendes til godkendelse.

 

 1.  

Fremtidige opgaver vedr. vedligeholdelse af området

Der er flertal for at der arbejdes videre med præcisering af de opgaver der skal indgå i tilbudsgivning i forbindelse med ny kontrakt da vores nuværende kontrakt udløber i år.

 

 1.  

50 års jubilæum

Grundejerforeningen har 50 års jubilæum i 2022.  I forbindelse med jubilæet, er der nedsat et lille jubilæumsudvalg, bestående af Erling Skov og Hans Høg. Der arbejdes bl.a. med et jubilæumsskrift, med foreningens historie, hvorfor der hensættes et beløb til denne i budget 2021. Hvordan vi fejre selve jubilæet vil vi arbejde på fremadrettet.

 

 1.  

Eventuelt:

 1.  

Næste møde:

 1.  

Dato og formandens underskrift: