Bestyrelsesmøde 116

 

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 116

5/9-2019 kl 18.30 I foreningshuset

 

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Jeanette Rasmussen, Helge Blak Pedersen, Jens Petersen, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant: Palle Gammelmark, Erik Larsen

Afbud fra: Palle og Allan

 

 

Referent.: Jeanette

 

Valg af ordstyrer: Niels Henning

 

Godkendelse af referat nr. 115: Godkendt

 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

Meddelelser fra formanden:

Nedtagning af badebroen styres via vores serviceaftale med NBC Marine. Afmontering sker i uge 39 og montering i uge 18. Pga risiko for ekstraordinært hårdt vejr i de kommende uger anbefaler NBC Marine at broen tages op fredag 6/9-2019.

Jens og Niels Henning var 18 juli til møde med formand for Næstved havn Kristian Skov Andersen vedrørende vedligehold af Langelinie – den stump fællesvej vi benytter på ca 60 m. Denne vej er meget hullet og vi bruger vejen meget. Vores forening vil gerne bidrage til vedligeholdelse på lige fod med øvrige brugere af vejen – herunder Lodshaven. Vi afventer besked fra havnen om det videre forløb.

Den 28 aug. har Jens været til møde med Møns tang og Næstved Kommune Vej og Park vedr. fjernelse af tang. Der er pt. brugt 150 tusinde kr. ialt på opsamling og bortkørsel for det der er opsamlet i år. Sandet bliver også revet efter bortkørsel fra næste sæson. De sidste prøver på kaliumindholdet er gode. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt hvor meget eller om Næstved Kommune vil bidrage med næste år, da kommunen ikke har fastlagt budget for næste år endnu. Vi håber på et beløb i samme størrelsesorden som i år.

Der bliver lagt en betonplade ved søfronten i stedet for den jernplade der er nu. Folk har klaget over de faldt over den.

 

Meddelelser fra kassereren:

Vi gennemgik det fremlagte regnskab.

Der er kun 3 skyldnere.

 

Meddelelser fra udvalg:

Digeudvalget: Revurdering af digesikkerhed

Rapporten fra Rosbæk anbefaler en højde af diget på 3 m – dette giver 50 års sikring , men der har tidligere været nævnt kotehøjde 2,2 m Dvs der er usikkerhed om hvilken forhøjelse, der vil være tjenlig og enighed om, når det kommer dertil.

Naboforeningen Lundegården afholder møde i oktober. Vor bestyrelse har fået info, at vi er velkommen til at deltage med nogle repræsentanter, og med evtl. mulighed for spørgsmål og kommentar. Efterfølgende vil der blive afholdt møde en gang i november, med deltagelse af de foreninger og parter, der vil blive berørt af digeproblematikken for at få fastlagt videre forløb.

Fordeling af udgifterne mellem de implicerede vil være en udfordring når vi kommer dertil.

Brentebakkeudvalget, der har ikke været nogle møder

Vejudvalget: Sommertiden er meget travl for vejformanden. Der er rigtig mange henvendelser. Der har ikke været nye kontroverser naboer imellem og dette er meget positivt.

Problem med bump på Monasvej. Dette har medført at bumpet er fjernet

Bag hegnet har der været henvendelser vedr. ønske om bump. Niels Henning har skrevet til alle på vejen. Tilbagemelding lyder på 15 imod og 7 for, så derfor kommer der intet bump.

 

Opsamling fra sidste møde:

Vi bliver enige om at afskaffe kontorvagter med virkning fra 2020. Der kommer så få hver gang og mange gange slet ingen. Der er rig mulighed for at kontakte bestyrelsen via mail og tlf. hvilket mange benytter sig af.

 

Rensning af søerne:

Vi har fået henvendelse fra medlem der foreslår at vi renser søerne - klipper/fjerner siv og graver op langs kanten. Derudover at vi hvert år hensætter et beløb til rensning af søerne.

Det vil være voldsomt dyrt at grave langs kanten. Vi har for nogle år tilbage indhentet tilbud på 400 tusinde kr.

Bestyrelsen beslutter hvornår der skal klippes siv.

I forbindelse med søernes beskaffenhed opfordrer vi til at begrænse fodring af ænderne da det forurener søerne.

 

Manglende vedligeholdelse af hus:

Vores ordensregler punkt Anpartsgrunde og huse siger at alle grunde og huse skal holdes i pæn og ryddelig stand. Bestyrelsen har bemyndigelse til at lade arbejdet udføre for anpartshaverens regning.

Vi beslutter at sende breve til de anpartshavere der misligholder deres huse.

Hvad er slemt og hvornår skal man gribe ind! Hvilke normer skal man gå ud fra?

 

Ubebygget andelsgrund:

Vores ordensregler punkt Anpartsgrunde og huse siger at på tomme grunde skal ansøgning om byggetilladelse være indsendt senest 6 mdr. efter nedrivning og byggeriet være færdiggjort inden 1 år efter modtagelsen af byggetilladelsen.

På tomme grunde vil vi fremover undersøge om der er en byggetilladelse.

 

Højboparkens historie:

Vi har fået henvendelse fra Hans Høeg der gerne vil deltage i arbejdet med at skrive Højboparkens historie. Jens tager kontakt til Hans Høj for nærmere aftale. Erling vil gerne deltage i arbejdet også.

I 2022 har Grundejerforeningen Højboparken 50 års jubilæum

De gamle referater hvor man bla. kan læse om opstarten af GH ligger på hjemmesiden

Vi syntes det kunne være en rigtig god ide at få skrevet ”historien” om andelsforeningen.

 

Petangbaner:

Helle foreslår at vi laver et par petangbaner. En ved Duelunden og en ved Brentebakkevej.

Helle har kontakt til en der vil grave banen med rendegraver gratis.

Vi kontakter kommunen for at høre om vi må. I første omgang vil vi nøjes med 1 bane ved Duelunden og derefter se behovet.

 

 

Eventuelt:

Fremover har vi bestemt at holde en årlig strandrensningsdag. Datoen kommer senere.

Vi har problemer med plads på dropboks da vores private dropboks bliver blandet med foreningens. Dette bevirker at vi lige pludselig ikke har mere plads og bliver opkrævet et ekstra pengebeløb.

Niels henning undersøger hvad det koster at opgradere dropboks.

 

Næste møde: 31/10-2019 kl 18.30

 

Dato og formandens underskrift: