generalforsamling 18

Link til underskreved referat.

Referat

Grundejerforeningen Højboparken´s Generalforsamling

Søndag den 20. maj 2018 kl. 09.30

På Smålandshavet, Karrebæksminde.

Dagsorden ifølge vedtægterne § 13.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

  1. Valg af dirigent.

   Helge Petersen valgt. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt

  2. Valg af stemmetællere.

Lise Lotte Andersen, Per Ditlevsen og Palle Gammelmark blev valgt.

Der er 103 stemmeberettiget.

 1. Godkendelse af dagsorden.

  Dagorden godkendt

 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden.

  Der henvises til beretningen som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

  Yderligere kommentarer af formanden:

Allerførst velkommen til de nye medlemmer af vores forening. Det er glædeligt, at der stadig er mange, der synes vort område er attraktivt og har lyst til at tilbringe tid i Karrebæksminde. Vi som forening gør, hvad vi kan for det er et rart sted at være. Vi håber I vil bidrage med input og ideer til, hvordan vi kan gøre ting bedre. Det kan være det er forsøgt – men hold jer ikke tilbage. Alt vil blive modtaget og behandlet efter bedste evne. Husk navn og adresse på alle henvendelser

Diget: 3F – Smålandshavet har i forbindelse med renoveringsplaner bedt om vurdering af pris for forhøjelse af diget (25 cm) , da dette beløb så vil blive lagt ind i deres fremtidige budget. Arkil er blevet bedt om at give pris for forhøjelse på 40 cm som skulle dække en 100 års hændelse. Til orientering bliver det kommende dige projekt på Enøsiden med topkote 2,25 idet stormflodshøjde er sat til 2 m o.h. 

Ordensregler: Det er i øvrigt et af de ændringer vi har som forslag i dag. Jeg undres over nødvendigheden af, at vi har et helt katalog med ordensregler når andre foreninger kan nøjes med et halvt A 4 ark med 8 linjer. Det bør kunne formuleres ganske kort. ”Vis hensyn til andre og som opfør dig som du ønsker andre er mod dig.”

Fibernet: Det er naturligvis ærgerligt at vi ikke får fibernet i vort område nu, da vi er sikre på, at det er fremtiden og at købere fremover vil have det som første spørgsmål i forbindelse med handel i området.

Badebro: Pris for optagning og nedtagning kr. 15.000 til firmaet som har leveret.

Opmåling: Pris for opmålingen første tilbud var kr. 698.250,- inkl. Moms men vi fik andet tilbud til kr. 498.750,00 incl. moms – altså en besparelse på ca. kr. 200.000,- inkl. Moms.  Opmåling er ikke 100%  færdig, da vi hele tiden selv støder ind i uforudsete ting, som vi og landmåler skal forholde os til på bedste måde. Med hensyn til markering af bagskel var aftalen den, at alle steder skulle markeres, men da det i nogle tilfælde vil betyde markering midt i havehus eller anneks, så vil det ikke blive gjort alle steder, idet man så ved køb/salg må tage hensyn til det. Landmåler vil altid kunne sige der eller der.  Vi regner med der bliver udsendt kortudsnit snart og informationer kan i øvrigt ses på hjemmesiden.

Tang: Der laves nu en skriftlig aftale med kommunen således at kommunen har 300.000,- og vi ( Højboparken og Lundegården ) i første omgang stiller med hver 50.000,- og så ser vi hvor langt vi så kan komme. Næstved  Havn bidrager 2018 med 150.000,- - Når puljen er brugt, ser vi hvor langt vi er nået i kalenderen og vurderer så derefter, om der skal mere til eller hvordan. I fredags holdt vi statusmøde på stranden, og pt er der brugt ca.  350-400.000…og bortkørt ca. 900 tons. Det er også aftalt med Park og vej, at de river hver torsdag i sommermånederne (kan blive onsdag/fredag hvis der er sygdom )

Strandrensning: Med basis i ovennævnte lyder det måske utopisk at mødes en formiddag til dette, men vi synes det bør gøres, og vi afsætter en dag, hvor vi mødes på stranden kl. 09.00 og bruger et par timer, hvor vi i fællesskab renser så godt vi kan. Tag rive og godt humør med Såfremt dette besluttes vil det blive slået op på hjemmesiden samt ved foreningshuset.

Kontingentopkrævningen vil også næste år blive udsendt i februar måned i lighed med i år.

Adresser: Bestyrelsen vil meget gerne have mailadresser så vi kan spare porto ved udsendelsen. Mailadresser bedes sendt til kasseren.

Bankforretninger: Det var lidt af en overraskelse at en uhæderlig kasserer uden videre kunne have hævet beholdningerne i foreningen – det er nu udelukket. Betalingssnyd. Var for kort tid siden udsat for, at vor kasserer fik mail – tilsyneladende sendt fra formanden – om overførsel af et større beløb i EUR til konto i England. Dette er nu lavet om, så formanden og kasseren i fælleskab skal godkende betalinger via bank. Vi har nu 4 banker.

Renovation: Vi har forsøgt at få afklaring fra kommunen om dette, men det har faktisk været en umulig opgave – både at få referater – men også at få klar besked. Kommunen har lovet udsendelse af info om fremtidig renovationsordning til alle via e-boks. Til orientering kan jeg oplyse, at 2-3 grundejerforeninger på Enøsiden overvejer at vælge at bibeholde 2-sæks ordningen da de naturligvis heller ikke kan blive 100% enige. Men de afventer også. Det må kommunen jo også have været klar over.  Alle hustande får mail via E-boks med 2 sæks ordning. Priser vil fremgå af hjemmesiden for Næstved Kommune.

Veje: Vi har lukket bommen ved Højbogårdsvej indtil videre. Det er som i Mellemøsten. Umuligt at gøre den ene halvdel tilfreds uden den anden halvdel bliver utilfreds. Der bør være forståelse for, at vi laver en undersøgelse, om det virkelig er et problem såfremt den forbliver åben. Vi indhenter tilbud om bom a la Søfronten. Interessant er det, at der nok er ingen der aner, hvor mange biler der kører på vejen. Man hytter blot sig selv og er med til at skabe en mis stemning  blandt foreningens beboere. Personligt ved jeg, at f.eks. Lodsvej, Langelinie og Patricksvej har særdeles megen trafik – også med lastbiler. En del af beboerne nord for bommen kører jo også ind via Brentebakkevej. Der er dog også beboere nord for bommen, der har en positiv indstilling til evtl. åbning, såfremt det sker efter relevante undersøgelser og beslutninger truffet på baggrund af disse. Den nuværende holdning kan vi ikke være bekendt.

Der arbejdes på at få Hjertestarter i området

Hjemmesiden vil fremover bliver brugt mere aktivt, men vi ønsker dog ikke den udvikler sig til en debatgruppe via fx facebook. Send hellere en mail hvis I har spørgsmål eller forslag.

Loppemarked den 28/7 2018. Se hjemmesiden. Vi påtænker at få lavet grill efterfølgende og det gode vejr sørger Niels Henning for.

Husk – bestyrelsen arbejder for foreningens bedste, og hvordan fastholder man frivillige til dette arbejde – de viser initiativ og engagement i foreningen som fortjener respekt og anerkendelse for det arbejde der gøres. – et mange gange utaknemmeligt og særdeles tidskrævende job – derfor betragt os som medspillere og ikke modspillere – send et smil en gang imellem. Så får vi lidt ekstra kræfter. Det er absolut ikke en loppetjans. Personligt har jeg som formand de sidste 12 måneder haft: 2.322 mails, 34 møder, X-timer til forberedelse samt utallige telefonsamtaler.

Havnefestivalen bliver ikke til noget i år. Men i stedet for bliver der musik og underholdning i denne weekend sponseret af 3F Smålandshavet, Kanalkroen, Enø camping og Enø Steak house.

Der er forsøgt etableret et strandlaug hvor der skulle betales 100 kr. pr. medlem. Det var kun Lundegården og vores forening der var interesseret.

Kommentarer til bestyrelsens beretning:

Tangproblemer blev diskuteret indgående mellem medlemmerne og bestyrelsen Næstved Kommunen har erkendt at tangen skal væk.

Der bliver arbejdet fra alle sider på at løse tangproblemet.

Beretningen godkendt.

 

 1. Forelæggelse af regnskabet for år 2017

  Regnskabet er i år kun udsendt i skematisk form for at spare porto.

  Regnskabet blev gennemgået af Helge Pedersen

   

  Medlem: Hvorfor udgifter til regnskabs-og kontorassistance, troede at kasseren gjorde det.

  Kasseren: Nej revisoren udarbejder opkrævninger og bogføringen

  Medlem: Synes det er et problem at vi har så mange penge stående hos Spar Nord, hvis Spar Nord var gået ned.  

  Kasseren: Der er sat penge over hos Danske Bank i 2018

  Medlem(Højbogårdsvej): Opmåling er ikke på budgettet i 2017 og 2018

  Kasseren: Vi kan ikke ændre budgetter som er vedtaget på generalforsamling. Men opmålingen blev besluttet på generalforsamlingen sidst år.

 

Regnskabet godkendt     

 

 1. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

  5.1- 5.9 Ændring af ordensregler/bestyrelsen

  Dirigenter fremlagde ændringen til 5.1 - vedtaget

  Dirigenten fremlagde ændringen til 5.2

  Medlem: Der skal være skiltning vedr. ridning på stranden

  Formanden : Vi tager det med på bestyrelsesmøde – Punkt 5.2 vedtaget

  Dirigenten fremlagde ændringen til 5.3 – vedtaget

  Dirigenter fremlagde ændringen til 5.4 – vedtaget

  Dirigenten fremlagde ændringen til 5.6 - vedtaget

  Dirigenten fremlagde ændringen til 5.7

  Medlem: Hvordan henvender man sig til et medlem der aldrig er der og man ikke ved hvem der ejer det.

  Formanden: Så må man henvende sig til bestyrelsen.

  Medlem: Pælene som er opsat ved opmålingen kan skabe problemer.

  Niels Henning: Medlemmer skal ikke flytte hæk eller hegn. Men hvis det generer trafikken er man nødt til at gøre det.

  Medlem: Nyt medlem. Hæk højde – virker det også til anden grundejerforeningen.

  Formanden: Vi har et godt forhold til den anden grundejerforening – så det skal nok løses

  Punkt 5.7 vedtaget

  Dirigenten fremlagde ændringen til 5.8 – vedtaget

  Dirigenten fremlagde ændringen til 5.9

  Medlem: Jeg har høns. For et par år siden fik hun af bestyrelsen godkendt det. Omkring søen har der været rottebure.

  Formanden: Der er kommet et forslag så det er sat til afstemning.

  Medlem: Hvis vi skal have en regel omkring høns m.v. skal vi også have et forbud mod fodring af fugle.

  Medlem: Hvis man først har givet tilladelse kan man ikke trække tilladelsen tilbage.

  Medlem: Dem der har fået lov skal stadig have lov til at hold høns.

  Medlem: Høns kunne afvikles over et vis antal år.

  Medlem: Kunne måske være at hønsehold skal afvikles ved hussalg.

  Livlig diskussion omkring hønsehold og formuleringen af forslaget.

  Afstemning omkring det oprindelige forslag.

  84 stemmer for og 5 imod

  5.9 vedtaget dog med et tillæg efter afstemning 56 for 9 imod.

  Tillæg til 5.9: Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse, når det gælder eksisterende husdyrhold.
  En dispensation skal være skriftlig og indeholde bestyrelsens betingelser og dispensationens varighed.

5.10- 5.17 Ændring af vedtægter/bestyrelsen

Dirigenten fremlagde forslag til ændring af 5.10 – Vedtaget

Punkt 5.11 - vedtaget

Punkt 5.12 - vedtaget

Punkt 5.13 –  vedlaget

Dirigenten fremlagde forslag til ændring af 5.14

Medlem: Hvad hvis man ikke har e_mail

Dirigent: Så får man pr. brev

Punkt: 5.14 – vedtaget

Punkt: 5.15 – vedtaget

Punkt: 5.16 – vedtaget

Dirigenten fremlagde forslag til ændring 5.17

Medlem: Synes bestyrelsen det er en god ide at lægge grundene sammen?

Formanden: Bestyrelsen vil drøfte det på et kommende seminar

          Medlem: Der er nogle områder i foreningen hvor det ikke kan lade sig gøre

          Formanden: Bestyrelsen ved det godt

          Punkt: 5.17 - vedtaget

 

Vedtægtsændringerne er vedtaget

 1. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 og fastsættelse af kontingent.

  1. Fremlæggelse af budget 2019.

   Helge Pedersen fremlagde budgettet for 2019

  2. Fastsættelse af kontingent for 2019.

   Helge Pedersen fremlagde kontingent for 2019

  3. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for 2019

   Helge Pedersen fremlagde forslag til bestyrelseshonorar

  4. Endelig godkendelse af budget for 2019.

   Budgettet for 2019 godkendt

    

 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6.

  1. Formand Jens Petersen – modtager genvalg

   Valgt

  2. Bestyrelsesmedlem Helle Wisler – modtager genvalg

   Valgt

  3. Bestyrelsesmedlem Jeanette Rasmussen – modtager genvalg

   Valgt

  4. Bestyrelsesmedlem Niels Henning Rasmussen – modtager genvalg

   Valgt

 3. Valg af bestyrelsessuppleant i henhold til § 6.

  1. 2. suppleant Erik Larsen – modtager genvalg

   Valgt

 4. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  1. Intern revisor Vagn Hansen, modtager genvalg

   Valgt

   Fremover erstattes ordet intern revisor med intern bilagskontrollant.

    

  2. Intern revisorsuppleant Bitten Pedersen, modtager genvalg

   Valgt.

   Fremover erstattes ordet revisorsuppleant med bilagskontrolsuppleant.

    

  3. Ekstern revisor, Funder & Ostenfeld (tidligere Revision Næstved) bestyrelse foreslår genvalg. Genvalgt

    

 5.   Eventuelt.

   

  Medlem(Monasvej): Er ikke altid enig med sin kone – synes at hver parcel skal have 2 stemmer

  Medlem(Vibsevej): Flere vejbump

  Formanden: Lodsvej er privat vej og vi har brugsret på vejen. Hvis der lægges ny asfalt skal vi også betale. Der er ingen grundejerforening så de betaler hver især. 

  Bestyrelsen (Niels Henning) Der er ikke i bestyrelsen modvilje mod flere vejbump.

  Bestyrelsen(Jeanette) I vores vedtægter §15 står der at hver parcel har 1 stemme så det kræver en vedtægtsændring hvis der skal være 2 stemmer pr. andel.

  Medlem:    Meget trafik på Langelinie

  Formanden : I forbindelse med tang fjernelse var der meget trafik.

  Lundegården betaler kr. 6.000 om året for benyttelse af Langelinie. Vi skal huske på at det er os selv eller vores gæster der kører herned.

  Medlem: Lundegården har 30 km i timen vi har 20 km i timen.

   

  Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et mindre traktement.

  Generalforsamlingen afsluttet kl. 11.50

 

Referant

Helle Wisler