Bestyrelsesmøde 129

Referat
GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN
Bestyrelsesmøde nr. 129
Søndag den 10. oktober kl. 10.00 I foreningshuset
Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Erik Larsen, Helge Blak Pedersen, Jakob Obdrup,
Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen
Suppleant: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen
Afbud fra:
1. Referent.: Helle
2. Valg af ordstyrer: Jakob
3. Godkendelse af referat nr. 128: OK
4. Godkendelse af dagsorden: Flytte punkt 9 til punkt 10
5. Meddelelser fra formanden: Biblioteket er blevet færdigt. Der bliver lavet skilte vedr.
aflevering af bøger m.v.
Indkørsel til Langelinie – dårlig stand – Niels Henning tager fat i Havnen
Badebroen er ikke taget ned. Har rykket dem. Sygdom hos selskab. Afventer.
Tilbud indhentes på reparationer og klipning af Brentebakkevejudvalgets træer
Hul i vej på Vibsevej. Vandværket er skyld i hullet. Stadig ikke lavet. Vandværket skal give
grundejerforeningen besked når de graver. Vandværket er rykket for reparation.
6. Meddelelser fra kassereren: Helge kommenterede regnskabet pr. 30/9 2021
7. Meddelelser fra udvalg:
Vejudvalget: Udvalget har været rundt i området sammen med entreprenør og aftalt hvilke
veje der skal repareres.
Brentebakkevej: Entreprenør fjerner bedene. Der sås blomster i marts. Foretages af Helle og
Erling.
Strandingen: Hyben (Invercive arter) fjernes. Det er kun den del af strandengen med
Invercive arter der klippes.
Omkring søerne: 2 klipning er ikke foretaget. Der er rykket for klipningen.
I forbindelse med udsendelse af kontingent eller indkaldelse til generalforsamling for 2022
vedlægges notat vedr. vedligeholdelse af grunde m.v.
Ordensregler:
Hele bestyrelsen kigger på ordensregler og kommer med deres mening omkring hvor
opgaverne ligger. Tages op til næste bestyrelsesmøde.

8. Opsamling fra sidste møde:
• ”Vejudvalgets opgaver og beslutninger: Vejudvalget gennemgår ordensreglerne og beslutter hvor
opgaverne ligger. Dels hos vejudvalget dels hos bestyrelsen.” Det er efterfølgende besluttet at hele
bestyrelsen gennemgår og kommer med deres mening.
• ”Blomsterbede i området: Etableres til den kommende sæson. Bestyrelsen kigger på områder, hvor det
kan være aktuelt. Helle og Erling står for arbejdet.” Helle og Erling kigger på området og finder ud af
hvor det er aktuelt og planter.
• ”Etablering af nyt bibliotek: Erling og Niels-Henning starter i morgen tidlig med at ordne lokalet så der
bliver et større bibliotek. Gulvet ordnes, sættes nye reoler op og der males. Anne og Ulla vil gerne
ordne biblioteket fremadrettet.” Se ovenstående punkt 5
9. Eventuelt:
Niels Henning: Udvalg ifb med jubilæum næste år bør etableres.. Erling er togholder i
bestyrelsen. Venter med at udpege flere personer. Lægges ud på hjemmesiden, hvor
medlemmer kan henvende sig, hvis de er interreseret i at deltage i planlægningen.
Forespørgsel omkring solceller – Lokalplanen kan ikke fraviges. Vi skal arbejde på at vi får
lov til at have solceller som er integreret i taget. Bestyrelsen vil kigge på en ansøgning om
dispensation for denne type solceller til Kommunen.
Bommen er lukket hele tiden nu.
10. Jubilæumsskrift: Jakob og Niels Henning fortalte om hvor processen er nu. Der skal holdes
møde vedr. Jubilæumsskriftet efter bestyrelsesmødet. Hæftet bliver på ca. 96 sider.
11. Næste møde: 9. januar 2022 kl. 10.00 i foreningshuset.
12. Dato og formandens underskrift: